เข้าให้ความรู้ การร่วมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จัดทำร่างข้อบังคับ ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจองกอตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้การอำนวยการของท่านสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นางอัญชลี ศรีหามาตย์ โดยผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นายสุรเดช ปัดสำราญ และคณะ เข้าให้ความรู้ การร่วมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จัดทำร่างข้อบังคับ ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจองกอตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังคำแนะนำ จำนวน 50 ราย