ประชุมทบทวนเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์ ครั้งที่ 26

      วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมทบทวนเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์ ครั้งที่ 26 ที่กำหนดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ภายในสนามกีฬาโรงเรียนกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมประชุม จำนวน 42 คน ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ