ร่วมงาน “ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจพัฒนา ช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ( สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ ๘) 

     วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมงาน “ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจพัฒนา ช่วยเหลือเด็ก เยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ( สหกรณ์รวมใจคลายหนาวให้น้องน้อยบนดอยสูง ครั้งที่ ๘) ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ หมู่ที่ 7 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากเป็นผู้จัดงาน โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ เป็นประธานในการเปิดงานฯ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และขบวนการสหกรณ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์และตามหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 คือการเอื้ออาทรต่อชุมชน