เข้าแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแนะนำโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก ของสหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 07 จำกัด

     วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ภายใต้การอำนวยการของนางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสุรเดช ปัดสำราญ ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางปานแก้ว อุดคำเที่ยง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 และคณะเข้าแนะนำส่งเสริมการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแนะนำโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิก ของสหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 07 จำกัด