เข้าตรวจการสหกรณ์การเกษตร นพค.กรป.กลาง ศรีสะเกษ จำกัด

     วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายบรรยงค์ หอมสิน ประธานคณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ 9 นายสมร จวบกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยคณะฯ ได้เข้าตรวจการสหกรณ์การเกษตร นพค.กรป.กลาง ศรีสะเกษ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์ ตำบลสำโรง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้ตรวจสอบการจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี รายงานการประชุมคณะกรรมการ ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ เอกสารประกอบการจัดทำบัญชี  การจัดทำสัญญาเงินกู้ใบรับเงินกู้ ตรวจนับสินค้าคงเหลือ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์