เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย(จังหวัดศรีสะเกษ)

       วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมาย นางสุวรรณี อาจสุโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย(จังหวัดศรีสะเกษ) เพื่อปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนได้ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ