วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงโครงการและคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ประจำปี พ.ศ.2563 และชี้แจงหลักเกณฑ์โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัด ข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ