วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด

      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางวนิดา พงษ์พีระ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พร้อมด้วย นายเด่น ใจพินิจ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด เพื่อให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินงานและส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ รวมทั้งการติดตามงานในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ การแก้ไขข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ