วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมโครงการออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯประจำปี 2563 อำเภอยางชุมน้อย

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสุรเดช ปัดสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯประจำปี 2563 โดยมีนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เกษตรกรและประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้คลินิกสหกรณ์ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ ให้บริการ ปรึกษา แนะนำในด้านสหกรณ์,กลุ่มเกษตรกร แจกแผ่นพับ หนังสือ กิจกรรมตอบปัญหาด้านการสหกรณ์เพื่อชิงรางวัล และกิจกรรมสหกรณ์สอนอาชีพ การทำน้ำยาล้างจานเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยมีผู้ใช้บริการ จำนวน 200 คน