วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสุรเดช ปัดสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง แผนงาน โครงการ งบประมาณ กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการนี้สหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด ได้เสนอขอรับงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1.โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด
2.โครงการจัดซื้อเครื่องสีข้าว จากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และได้เข้าแนะนำแนวทางให้ สหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด เตรียมการแปรรูปข้าวเพื่อให้สอดคล้องกับการของบประมาณจังหวัดศรีสะเกษเพื่อพัฒนาหีบห่อบรรจุภัณฑ์ข้าวสารสหกรณ์