วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด 

      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางวนิดา พงษ์พีระ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เพื่อให้คำแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ รวมทั้งการติดตามงานในส่วนของการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และการควบคุมภายใน การแก้ไขข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ