วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าแนะนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามโครงการพระราชดำริ

    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้การอำนวยการของท่านสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นางอัญชลี  ศรีหามาตย์ โดยมอบหมายให้นางจิตติมา ศรีระษา เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส และนายกันต์พงษ์ กิตติ์ธนกาญจน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าแนะนำส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามโครงการพระราชดำริ กิจกรรมปิดบัญชีก่อนปิดภาคเรียน กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน แก่โรงเรียนบ้านหนองบาง อ.น้ำเกลี้ยง