วันที่ 6 มีนาคม 2562 เข้าร่วมอบรมทางไกล Video Conference เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

       วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมอบรมทางไกล Video Conference เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ค่านิยม จิตสำนึก และเสริมสร้างจริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการอบรม ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ