วันที่ 19 มีนาคม 2563  เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนธุรกิจสหกรณ์โดยใช้หลักการและวิธีการของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)

      วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี  ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนธุรกิจสหกรณ์โดยใช้หลักการและวิธีการของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ระดับอำเภอ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทร์ จำกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทร์ จำกัด อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ