วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมงานขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and innovation center:AIC)

     วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษได้มอบหมายให้ นายเสรี ไชยเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมงานขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and innovation center:AIC) จังหวัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง''นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์`` ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) บ้านปลาข่อ ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ