วันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะตรวจการทีม ชุดที่ 19 เข้าตรวจสอบกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแซรไปร จำกัด

     วันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะตรวจการทีม ชุดที่ 19 เข้าตรวจสอบกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแซรไปร จำกัด อ.ภูสิงห์ นำทีมโดย นางสุวรรณี อาจสุโพธิ์,นางปายแก้ว อุดคำเที่ยง,นายประจวบ ศรีดารา และน.ส.ปิยะนันท์ จันเจริญภัทรชัย