วันที่ 2 มิถุนายน 2563  เข้าร่วมประชุมผ่าน vdo conference โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

      วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสุวรรณี อาจสุโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายบรรยงค์ หอมสิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ นายสุรเดช ปัดสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นางนัทธ์ฐภัค ดำริห์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่าน vdo conference   โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม 226 กสส. เวลา 09.00 น. โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน/โครงการที่ 3 : 400,000 ล้านบาท) ในส่วนภารกิจของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ