วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด

       วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาววชิรญาณ์ พิมพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งกล่าวยินดีและชื่นชมการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งประสบผลสำเร็จ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 19,350,338.93 บาท เน้นย้ำเรื่องการบริหารงานสหกรณ์ที่ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล คือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และวินัยในการชำระหนี้สินของสมาชิก