วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

      วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางปานแก้ว อุดคำเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย หินซุย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเวลา 09.00 น. ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ