วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เข้ารับมอบทรัพย์สิน บรรดาสมุด และเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ฯ

     วันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะผู้ชำระบัญชีสหกรณ์พัฒนาครูและคนศรีสะเกษ จำกัด เข้ารับมอบทรัพย์สิน บรรดาสมุด และเอกสารต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เพื่อดำเนินการชำระบัญชีของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป