วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางวนิดา พงษ์พีระ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และคณะ เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด โดยมีสมาชิกชั้นนำ คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมจัดทำแผน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด โดยมีนายชายชาญ อาษาพล ผู้อำนวยการศูนย์ 6 เป็นวิทยากร