วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์ฯเครดิตยูเนี่ยนบ้านปุน จำกัด

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวนงคราญ พลดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 พร้อมด้วยนายสมพร แสนบุราณ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์อาวุโส ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ ครั้งที่ 2 รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ฯเครดิตยูเนี่ยนบ้านปุน จำกัด ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านปุน หมู่ 3 ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ มีสมาชิกเข้าประชุม ครั้ง จำนวน 80 คน จากสมาชิกทั้งหมด 322 คน ผลการดำเนินงานสหกรณ์ รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 2,304.45 บาท ผลกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวสหกรณ์ไม่ได้นำไปจัดสรรเป็นทุนสะสมตามข้อบังคับแต่ได้นำไปหักขาดทุนสะสมทั้งจำนวน เนื่องจากสหกรณ์มียอดขาดทุนสะสม จำนวน 1,790,597.41 บาท