วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรมแผนกลยุทธ์และแก้ไขการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรปราค์กู่ จำกัด 

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางสาววชิรญาณ์ พิมพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยคณะ เป็นวิทยากรโครงการอบรมแผนกลยุทธ์และแก้ไขการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรปราค์กู่ จำกัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ประธานกลุ่ม และสมาชิก จำนวน 55 คน