วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 เข้าตรวจเยี่ยมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานกลับบ้าน สืบสานอาชีพการเกษตร ในอำเภอไพรบึง

    วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสัญญา อุดมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สังกัดกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานกลับบ้าน สืบสานอาชีพการเกษตร ในอำเภอไพรบึง จำนวน 6 ราย

1 นายวัชรพล โสผล บ้านตาเจา ม.3 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง

2 นายอดิศักดิ์ สอนภักดี บ้านตาเจา ม.3 ต.โนนปูน อ.ไพรบึง

3 นางสุภาพร กุลบุตร บ้านตาเจา ม.9 ต.โนนปูน อ.ไพรบึง

4 นางสาวอรทัย โสผล บ้านตาเจา ม.3 ต.โนนปูน อ.ไพรบึง

5นางวนิดา สกุลเต็ม บ้านตาเจา ม.3 ต.โนนปูน อ.ไพรบึง

6 นางสาวชไมพร กุลบุตร บ้านดินแดง ต.ดินแดง อ.ไพรบึง