วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรมแผนกลยุทธ์และแก้ไขการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 นางสาวนงคราญ พลดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 พร้อมด้วยคณะ เป็นวิทยากรโครงการอบรมแผนกลยุทธ์และแก้ไขการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ประธานกลุ่ม และสมาชิก จำนวน 30 คน