วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์