วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เป็นวิทยากรในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์