วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ให้ความรู้เรื่องหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์