วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอนแบบ Unit School เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในหน่วยงาน