วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ออกจัดเก็บข้อมูลสมาชิกเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)