วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ตรวจเยี่ยมสหกรณ์รวบรวมข้าวสดจากสมาชิก