วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ร่วมรับชมประชุมการแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565