Annual Report 2562

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562


62 1000

ปกหน้า

สาส์นสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

บทสรปผู้บริหาร (Executive Summary)

 

สารบัญ


 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

โครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562

สรุปข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ส่วนที่ 2 : ผลการดำเนินงาน

           สรุปผลการปฏิบัติงานและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
           ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
           ผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                 1) งาน/โครงการตามภารกิจ
                 2) งาน/โครงการ (กลุ่มงาน)
                 3) โครงการตามนโยบายสำคัญ
           ผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์


ส่วนที่
3 : รายงานการเงิน

           งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


ส่วนที่
4 : กิจกรรมเด่นในรอบปี

           กิจกรรมเด่นของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           งานประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

           รางวัลที่หน่วยงานได้รับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

บรรณานุกรม

คณะทำงาน

ปกหลัง

 


62