แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี (Action Plan) 

 

Action Plan ปี2563

 

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)
               ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
                             กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ฝบท.) 

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
               ผลผลิต/โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
                             กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                                          กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                                                              งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  

                                                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  นางวนิดา  นายประยูร  นางสาวอุษณีย์  นายเด่น 

                                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  นายเสรี  นางจิตติมา  นายสัญญา  นางสาวกฤษดาพร 

                                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  นายสมร  นางสาวนงคราญ  นายนิทัศน์  นายภัทรพล 

                                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  นางปานแก้ว  นายประจวบ  นายชัยพร 

                                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  นายชาญชัย  นายสมพร  นางเยาวดี  นางสาวสุภาภรณ์ 

                                                              งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

                                                             - การป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง (กตส.)

                                                             - จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ (กตส.)

                                                             - ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ร้อยละ 35 (เป้าหมายสหกรณ์ที่ได้รับการตรวจการแล้วในปี 2560) (กตส.)

                                                             - ตรวจการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 (กตส.)

                                                             - ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง (กตส.)

                                                             - จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (กตส.)

                                                             - ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กตส.)

                                                             - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด (กตส.)

                                                             - ตรวจการสหกรณ์ (ทุกแห่ง) (กตส.)

                                                    โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 (กจส.)

                                                    โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด และการติดตามหนี้ค้างชำระเงินอื่นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กบส.)

                                                   โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (กบส.)

                                                    การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) (กบส.)

 

                                                         การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ (คณะทำงานประชาสัมพันธ์) 1465442875 new 1

                                   

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม
               โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                             กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                                           กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                                     - โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กจส.)

                                                     - โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กจส.)

                                                     - โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (กจส.)

                                                     - โครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) (กจส.)

                                                     - โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กจส.)

                                                              - โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (กจส.)  1465442875 new 1

แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
               โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
                             กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (กพส.) 1465442875 new 1

             โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

                         กิจกรรมหลัก การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                             

 

 

 

 

                                         - การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ประจำปีงบประมาณ
                                           พ.ศ. 2563
 (กตส.) 

                                                - ส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563  เป้าหมายรายชื่อสหกรณ์/
                                                  กลุ่มเกษตรกร เอกสารแนบ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] (กบส.)
                                                                  
                                               - เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) เอกสารแนบ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] (กบส.) 

                                         - การขอความเห็นชอบกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ [ 1 ] (กบส.) 

                                        - การขอกำหนดวงเงินดำเนินกิจการกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารแนบ [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]  (กบส.) 

                                        - การพัฒนาความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ยกระดับชั้น) (กจส.) 
                                                       
                                        - การส่งเสริมสหกรณ์สู่มาตรฐาน
 (กจส.) 

                                        - การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน (กจส.) 

                                        - การขับเคลื่อนแผนธุรกิจของสหกรณ์ โดยใช้หลักการและวิธีการของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory
                                          Action Research : PAR) (กพส.) 

                                        - การเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เอกสารแนบ [ 1 ] (กพส.) 

                                        - โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและ
                                           กลุ่มเกษตรกร เอกสารแนบ [ 1 ] (กพส.) 

                                        - อัตราการออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ (กพส.) 

                                        - โครงการ : อุปกรณ์การตลาด/สิ่งปลูกสร้าง ของสถาบันเกษตรกร และติดตามการใช้ (กพส.) 

                                        - โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (พัฒนาผลิตภัณฑ์) (กพส.) 

                                        - โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (บ่มเพาะ) (กพส.) 

                                        - โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าวโพดหลังนา) (กพส.) 

                                        - โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (GAP) (กพส.) 

                                        - โครงการส่งเสริม พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มอาชีพในสหกรณ์ ในการยกระดับราคาสินค้าโดยการแปรรูปและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (กพส.)