แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี (Action Plan) 

 

Action Plan ปี2563

 

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)
               ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
                             กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ฝบท.) 

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
               ผลผลิต/โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
                             กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                                          กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                                                              งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ  

                                                                          - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  นางวนิดา  นายประยูร  นางสาวอุษณีย์  นายเด่น 

                                                           - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  นายเสรี  นางจิตติมา  นายสัญญา  นางสาวกฤษดาพร 

                                                           - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  นางสาวนงคราญ  นายนิทัศน์  นายภัทรพล 

                                                           - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4  นางปานแก้ว  นายประจวบ  นายชัยพร 

                                                           - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  นายชาญชัย  นายสมพร  นางเยาวดี  นางสาวสุภาภรณ์ 

                                                              งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 

                                                                   - การป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง (กตส.)

                                                                   - จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ (กตส.)

                                                                   - ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ร้อยละ 35 (เป้าหมายสหกรณ์ที่ได้รับการตรวจการแล้วในปี 2560) (กตส.)

                                                                   - ตรวจการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ร้อยละ 15 (กตส.)

                                                                   - ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง (กตส.)

                                                                   - จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (กตส.)

                                                                   - ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กตส.)

                                                                   - การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในระดับจังหวัด (กตส.)

                                                                   - ตรวจการสหกรณ์ (ทุกแห่ง) (กตส.)

                                                    โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 (กจส.)

                                                    โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด และการติดตามหนี้ค้างชำระเงินอื่นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กบส.)  

                                                    การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) (กบส.)

                                                            โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (กบส.)

                                                    โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กบส.)

                                                    มาตรฐานสหกรณ์ (กจส.)

                                                    มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร (กจส.)

                                                    โครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้สหกรณ์ผ่านการประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน (กบส.)

                                                    เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) (กบส.)

                                                    โครงการขอความเห็นชอบกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีสหกรณ์ (กบส.)

                                                    โครงการการขอกำหนดวงเงินดำเนินกิจการกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กบส.)

                                                            การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ (คณะทำงานประชาสัมพันธ์) 

                                   

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม
               โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                             กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                                           กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

                                                        - โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กจส.) 1465442875 new 1

                                                       - โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กจส.) 1465442875 new 1

                                                       - โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (กจส.) 1465442875 new 1

                                                       - โครงการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) (กจส.) 1465442875 new 1

                                                       - โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กจส.) 1465442875 new 1

                                                               - โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (กจส.)  1465442875 new 1

 

แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
               โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                             กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
                                                   ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (กบส.)

แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
               โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
                             กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (กพส.) 

             โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

                         กิจกรรมหลัก การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กพส.)