แผนภูมิและโครงสร้าง (คลิ้ก)

 personnel63 700

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ 

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกปีทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร
3. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
การแบ่งงาน แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์


1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและรวบรวมแผนงาน จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลด้านสหกรณ์ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน งานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไป ดำเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

 

2. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ และเพื่อพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้คำปรึกษา และแนะนำในการแก้ไขด้านการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ให้แก่หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ศึกษา วิเคราะห์ วางแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์และกงลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการและภาวะการเงินของสหกรณ์รวมทั้งติดตามละดำเนินการประเมินผล รายงานละโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม ศึกษา วิเคราะห์ ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอื่น ๆ
ในกรณีนิคมสหกรณ์อยู่ในจังหวัดให้เพิ่มภารกิจงานสำรวจ ทำแผนที่ในสนาม ได้แก่ การสำรวจสภาพภูมิประเทศเพื่อทำโครงการทางช่างชั้นต้นเกี่ยวกับการสำรวจวงรอบ – กันเขต วงรอบ – ระดับ รายแปลง แบ่งแปลงผังบริเวณ การสำรวจอุทกวิทยา และแก้ไขพิพาทเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมสหกรณ์

3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลด้านการตลาด การดำเนินธุรกิจและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อส่งเสริมให้การเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดสหกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำมนการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแล รักษา และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก่สหกรณ์ ตลอดจนติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม

4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

มีหน้าที่แลความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างระบบงาน การบริหารงานบุคคล และการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ โครงการ การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนรวมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินทุนรวมทั้งรายงานผลการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ในการการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ ให้แก่หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม ตลอดจนประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดวงเงินกู้ยีมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กรมกำหนดไว้

5. กลุ่มตรวจการสหกรณ์

มีหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฏหมายสหกรณ์
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจักทำและปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายทะเบียนสหกรณ์
3. ส่งเสริม กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่อขงรัฐซึ่งอยู่ในระบบการตรวจการสหกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อวางแผนแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
5. พัฒนาและปรับปรุงรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ วินิจฉัยการสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าช่วยเหลือดำเนินกิจการของสหกรณ์ ของผู้ตรวจการสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
7. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนายทะเบียนสหกรณ์
8. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิจขึ้นจากการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

6. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ ระบบการบริหารการจัดการ และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นสหกรณ์ ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งโดยมีส่วนรวมในการพัฒนาตนเอง สามารถวางแผนได้ด้วยตนเอง ดำเนินการด้วยตนเองและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง