วิสัยทัศน์ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

- เป็นที่ปรึกษามืออาชีพด้านระบบสหกรณ์
-------------------------------------------------------------------------------

พันธกิจ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
- สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- สร้างองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
- เผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักการ วิธีการสหกรณ์
- ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางด้านการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจและเทคโนโลยี ให้แก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและองค์กรชุมชน
- คุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------------------------------------------------------

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เป้าประสงค์ : เครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

1.1 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1.2 ส่งเสริมธุรกิจเชิงรุก (สินเชื่อ ออมเงิน ซื้อ ขาย แปรรูป บริการ)
1.3 ส่งเสริมระบบสวัสดิการเพื่อสร้างแรงจูงใจ
1.4 สร้างเครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์
1.5 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

2.เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

1)บุคลากรทุกระดับมีศักยภาพพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2)ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญกำลังใจ และความเป็นมืออาชีพในการให้คำปรึกษา
3)สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเชื่อมั่นในคำปรึกษา
4)หน่วยงานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกระดับอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ (การตลาด IT บัญชีสหกรณ์ ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
1.2 เสริมสร้างแรงจูงใจและความผาสุกในหน่วยงาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร