งบการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

สหกรณ์

ที่
                                สหกรณ์  ปีบัญชี
  ประเภทสหกรณ์
อำเภอ
   ปี 2563     ปี 2562
  ปี 2561
  ปี 2560
  ปี 2559
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
   
1 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ จำกัด 31 มี.ค. การเกษตร โพธิ์ศรีสุวรรณ  คลิก คลิก คลิก  คลิก  คลิก 
สหกรณ์การเกษตรทรายทองร่วมใจพัฒนา 31 มี.ค. การเกษตร เมือง  คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด 31 มี.ค. การเกษตร พยุห์  คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ศรีสุวรรณ จำกัด 31 มี.ค. การเกษตร โพธิ์ศรีสุวรรณ  คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด 31 มี.ค. การเกษตร เมือง  คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
สหกรณ์การเกษตรวังหิน จำกัด 31 มี.ค. การเกษตร วังหิน  คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด 31 มี.ค. การเกษตร เมือง  คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
สหกรณ์เพื่อการผลิตและฟื้นฟูธรรมชาติ จำกัด 31 พ.ค. การเกษตร วังหิน   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงพยุห์ จำกัด 30 มิ.ย.  การเกษตร  พยุห์    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
10  สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงตำบลน้ำคำ จำกัด 30 มิ.ย. การเกษตร  เมือง    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
11  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ จำกัด 31 ธ.ค.  การเกษตร เมือง    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
12  สหกรณ์โคเนื้อดอกลำดวน จำกัด  31 ธ.ค. การเกษตร เมือง   คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
13  สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด 28 ก.พ.   การเกษตร  เมือง    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
14  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขศรีสะเกษ จำกัด 30 ก.ย. ออมทรัพย์ เมือง    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
15  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำกัด 30 ก.ย.  ออมทรัพย์  เมือง    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
16  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจศรีสะเกษ จำกัด  30 ก.ย.  ออมทรัพย์  เมือง    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
17  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด  30 พ.ย.  ออมทรัพย์  เมือง    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
18  สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.พ.ช. ศรีสะเกษ จำกัด  31 ธ.ค. ออมทรัพย์  เมือง    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
19  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด  31 ธ.ค. ออมทรัพย์ เมือง    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
20  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ จำกัด  31 ธ.ค.   เครดิตยูเนี่ยน  เมือง  คลิก
คลิก  คลิก  คลิก 
21  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทคูซอด จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  เมือง    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
22  สหกรณ์พัฒนาครูและคนศรีสะเกษ จำกัด  30 ก.ย.  บริการ  เมือง   เลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
23  สหกรณ์ชาวตลาดต้นมะเกลือศรีสะเกษ จำกัด  30 ก.ย.   บริการ  เมือง    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
24  สหกรณ์เคหสถานขุมทรัพย์ศรีสะเกษ จำกัด  30 พ.ย.   บริการ  เมือง    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
25  สหกรณ์ศรีลำดวนมั่นคง จำกัด  31 ธ.ค.  บริการ  เมือง    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
26  สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรศรีสะเกษลำดวน 49 จำกัด  31 ธ.ค.  บริการ  เมือง    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
 
27 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโอง จำกัด 31 มี.ค. การเกษตร กันทรารมย์  คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
28  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแวง จำกัด 31 มี.ค. การเกษตร กันทรารมย์  คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
29  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนามแท่ง จำกัด 31 มี.ค. การเกษตร กันทรารมย์  คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
30  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวไชยวาน จำกัด 31 มี.ค. การเกษตร กันทรารมย์  คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
31  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขาม จำกัด 31 มี.ค. การเกษตร กันทรารมย์  คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
32  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแก้ว จำกัด 31 มี.ค. การเกษตร กันทรารมย์  คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
33  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้ง จำกัด 31 มี.ค.  การเกษตร ยางชุมน้อย   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
34  สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด  31 มี.ค. การเกษตร  กันทรารมย์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
35  สหกรณ์การเกษตรโนนคูณ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  โนนคูณ   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
36  สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ยางชุมน้อย   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
37  สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงกันทรารมย์ จำกัด  31 พ.ค.  การเกษตร  กันทรารมย์    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
38  สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด  30 เม.ย.  การเกษตร  น้ำเกลี้ยง   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
39  สหกรณ์โคนมกันทรารมย์ จำกัด  31 ธ.ค.  การเกษตร  กันทรารมย์   เลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
40  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหฤทัยศรีฐาน จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  กันทรารมย์    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
41  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองทามน้อย จำกัด 28 ก.พ. เครดิตยูเนี่ยน กันทรารมย์   คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
42  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกันทรารมย์ จำกัด 28 ก.พ. เครดิตยูเนี่ยน กันทรารมย์  คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
43  สหกรณ์บริการเดินรถกันทรารมย์ จำกัด 31 มี.ค. บริการ กันทรารมย์  คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
 
44  สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยอำเภอราษีไศล จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ราษีไศล   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
45  สหกรณ์การเกษตร นพค.กรป.กลาง ศรีสะเกษ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  อุทุมพรพิสัย   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
46  สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนแต้ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  อุทุมพรพิสัย   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
47  สหกรณ์การเกษตรบึงบูรพ์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  บึงบูรพ์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
48  สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ปรางค์กู่   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
49  สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทร์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  เมืองจันทร์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
50  สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ราษีไศล   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
51  สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ห้วยทับทัน   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
52  สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  อุทุมพรพิสัย   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
53  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จำกัด  31 มี.ค.  ออมทรัพย์  อุทุมพรพิสัย   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
54  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าคอยนาง จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  ปรางค์กู่    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
55  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีผไทราษฎร์ จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  ปรางค์กู่    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
56  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทวีทรัพย์ จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  ราษีไศล    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
57  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอุทุมพรพิสัย จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  อุทุมพรพิสัย    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
58  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกระสังข์ จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  ห้วยทับทัน    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
59  สหกรณ์เดินรถราษีไศล จำกัด  31 ธ.ค.  บริการ  ราษีไศล    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
60  สหกรณ์บริการสาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จำกัด  31 ธ.ค.  บริการ  อุทุมพรพิสัย    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
 
61  สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 06 จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ขุขันธ์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
62  สหกรณ์การเกษตรนิคมฯปรือใหญ่ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ขุขันธ์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
63  สหกรณ์กองทุนสวนยางไพรพัฒนา จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ภูสิงห์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
64  สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 07 จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ขุนหาญ   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
65  สหกรณ์การเกษตรขุนหาญโพธิ์กระสังข์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ขุนหาญ   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
66  สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ขุขันธ์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
67  สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ขุนหาญ   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
68  สหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ภูสิงห์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
69  สหกรณ์การเกษตรโคกตาล จำกัด  30 ก.ย.  การเกษตร  ภูสิงห์    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
70  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแซรไปร จำกัด  30 มิ.ย.  เครดิตยูเนี่ยน  ภูสิงห์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
71  สหกรณ์บริการเดินรถไพรพัฒนา จำกัด  30 ก.ย.   บริการ  ภูสิงห์    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
72  สหกรณ์เดินรถขุนหาญ จำกัด  31 ธ.ค.  บริการ  ขุนหาญ    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
 
73  สหกรณ์การเกษตรเขาวิหาร จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรลักษ์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
74  สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างห้วยตามาย จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  เบญจลักษ์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
75  สหกรณ์การเกษตรโรงสีชุมชนเบญจลักษ์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  เบญจลักษ์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
76  สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไพรบึง จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ไพรบึง   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
77  สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรลักษ์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
78  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  กันทรลักษ์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
79  สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  เบญจลักษ์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
80  สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ไพรบึง   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
81  สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด  31 มี.ค.  การเกษตร  ศรีรัตนะ   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
82  สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง จำกัด  30 เม.ย.  การเกษตร  กันทรลักษ์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
83  สหกรณ์สวนฟ้านาบุญศรีษะอโศก จำกัด  30 มิ.ย.  การเกษตร  กันทรลักษ์    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
84  สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนศรีสะเกษ จำกัด  30 มิ.ย.  การเกษตร  ขุนหาญ   เลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
85  สหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้กันทรลักษ์ จำกัด  30 ก.ย.  การเกษตร  กันทรลักษ์    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
86  สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก จำกัด  31 ธ.ค.  การเกษตร  กันทรลักษ์    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
87  สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ศรีสะเกษ จำกัด  31 ธ.ค.  ออมทรัพย์  กันทรลักษ์    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
88  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเสื่องข้าว จำกัด  31 มี.ค. เครดิตยูเนี่ยน  เครดิตยูเนี่ยน   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
89  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเทา จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  เครดิตยูเนี่ยน    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
90  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านปุน จำกัด  31 ธ.ค.  เครดิตยูเนี่ยน  เครดิตยูเนี่ยน    คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 
91  สหกรณ์เดินรถกันทรลักษ์ จำกัด  31 มี.ค.  บริการ  กันทรลักษ์   คลิก คลิก  คลิก  คลิก  คลิก 

 

หมายเหตุ...

จำนวนสหกรณ์ ปี 2560  มี  96  แห่ง
จำนวนสหกรณ์ ปี 2561  มี  93  แห่ง
จำนวนสหกรณ์ ปี 2562  มี  91   แห่ง 
จำนวนสหกรณ์ ปี 2563  มี  91   แห่ง 

 

 

 

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ จำกัด