รายงานผลการปฏิบัติงานแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มงาน)