รายงานผลการปฏิบัติงานแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มงาน)

รายงาน ตุลาคม 2562   => (คลิกดูสรุปรายงาน Excel)
รายงาน พฤศจิกายน 2562   => (คลิกดูสรุปรายงาน Excel)
รายงาน ธันวาคม 2562  => (คลิกดูสรุปรายงาน Excel)
รายงาน มกราคม 2563   => (คลิกดูสรุปรายงาน Excel)
รายงาน กุมภาพันธ์ 2563   => (คลิกดูสรุปรายงาน Excel)
รายงาน มีนาคม 2563   => (คลิกดูสรุปรายงาน Excel
รายงาน เมษายน 2563   => (คลิกดูสรุปรายงาน Excel
รายงาน พฤษภาคม 2563   => (คลิกดูสรุปรายงาน Excel
รายงาน มิถุนายน 2563   => (คลิกดูสรุปรายงาน Excel
รายงาน กรกฎาคม 2563   => (คลิกดูสรุปรายงาน Excel
รายงาน สิงหาคม 2563   => (คลิกดูสรุปรายงาน Excel
รายงาน กันยายน 2563   => (คลิกดูสรุปรายงาน Excel1465442875 new 1