green rolling bullet animated  ภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกี่ยวข้องกับกรม  icon new

 

       1) ตลาดนำการผลิต 

1one page       1one map

 

       2) ผลการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

2 page 0001

 


       3) ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์การตลาด/ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรม

3info tif

 


      4) การแสดงผลสำเร็จของงานส่งเสริมพัฒนา หรืองานกำกับดูแล แก้ไขหรือป้องกันปัญหาของสหกรณ์ในภาคการเกษตร และ/หรือสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในระดับพื้นที่

4Info page 0001

 


      5) สารสนเทศผลสำเร็จของการสร้างเครือข่ายงานสหกรณ์ในระดับพื้นที่ แยกเป็นสารสนเทศเครือข่ายงานสหกรณ์ภาคการเกษตร และสารสนเทศเครือข่ายงานสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

5 page 0001     5 page 0002

 

 

      6) งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในระดับ 1

6 page 0002

 


      7) โครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร

7Info page 0001


      8) โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 

8one page


      9) โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

9Info page 0001

 


    10) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.)

10Info page 0001


    11) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์
11 page 0001


    12) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
12Info page 0001