คำสั่งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ที่ 69/2563  เรื่อง การมอบหมายงานสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
ที่ ผู้สอบบัญชี ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สาย 1
1 นางนิรชา  หลาวทอง นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ 045-611869 1.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทวีทรัพย์ จำกัด
        2.สหกรณ์โคเนื้อดอกลำดวน จำกัด
        3.สหกรณ์บริการสาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จำกัด
        4.สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ปรือใหญ่ จำกัด
        5.สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด
        6.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด
        7.สหกรณ์การเกษตรน้ำฝนแต้ จำกัด
        8.สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทร์ จำกัด
        9.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างห้วยตามาย จำกัด
        10.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขาม จำกัด
        11.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนามแท่ง จำกัด
        12.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแซรไปร จำกัด
        13.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ลมศักดิ์
        14.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปรือใหญ่
        15.กลุ่มเกษตรกรทำนาโสน
        16.กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวเสือ
        17.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตองปิด
        18.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองบัวดง
         
สาย 2
2 นางสาวสินัฎตา  วรนุช นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ 045-611869  1.สหกรณ์ผู้ปลูกพืชผักผลไม้กันทรลักษ์ จำกัด
        2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ จำกัด
        3.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าคอยนาง จำกัด
        4.สหกรณ์เดินรถราษีไศล จำกัด
        5.สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย จำกัด
        6.สหกรณ์การเกษตรศรีกันทรารมย์ จำกัด
        7.สหกรณ์การเกษตรบึงบูรพ์ จำกัด
        8.สหกรณ์การเกษตรสวนยางขุนหาญ จำกัด
        9.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวไชยวาน จำกัด
        10.สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 06 จำกัด
        11.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโอง จำกัด
        12.สหกรณ์เพื่อการผลิตและฟื้นฟูธรรมชาติ จำกัด
        13.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองระนามเชียงทูน
        14.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไฮเลิง
        15.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสมอก้าวหน้า
        16.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านกะดึ
        17.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางชุมชนดู่
        18.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองใหญ่
         
สาย 3    
3 นางเทวีรัตน์  ไชยชาติ นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ 045-611869  1.สหกรณ์การเกษตรโคกตาล จำกัด
        2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีผไทราษฎร์ จำกัด 
        3.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทคูซอด จำกัด 
        4.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ จำกัด 
        5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านปุน จำกัด 
        6.สหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด 
        7.สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสะเกษ จำกัด 
        8.สหกรณ์การเกษตรเบญจลักษ์ จำกัด 
        9.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จำกัด 
        10.สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยอำเภอราษีไศล จำกัด
        11.สหกรณ์สวนยางบ้านซำเบ็ง จำกัด
        12.สหกรณ์สวนฟ้านาบุญศรีษะอโศก จำกัด
        13.กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์
        14.กลุ่มเกษตรกรทำนาโพนค้อ
        15.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำคำ
        16.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อหนองแก้ว 
        17.กลุ่มเกษตรกรทำนาน้ำคำ
        18.กลุ่มเกษตรกรทำนาเสียวอีเซ
         
สาย 4    
4 นางสาวสมศรี  ปุญญา นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ 045-611869  1.สหกรณ์บริการเดินรถไพรพัฒนา จำกัด 
        2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอุทุมพรพิสัย จำกัด 
        3.สหกรณ์ชาวสวนยางพาราภูผาหมอก จำกัด 
        4.สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด 
        5.สหกรณ์การเกษตรปรางค์กู่ จำกัด 
        6.สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด 
        7.สหกรณ์การเกษตรราษีไศล จำกัด 
        8.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแก้ว จำกัด 
        9.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแวง จำกัด 
        10.สหกรณ์การเกษตรโรงสีชุมชนเบญจลักษ์ จำกัด 
        11.สหกรณ์การเกษตรเขื่อนช้าง จำกัด 
        12.สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงกันทรารมย์ จำกัด 
        13.กลุ่มเกษตรกรทำนาสิ 
        14.กลุ่มเกษตรกรทำนากระหวัน 
        15.กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบัวเรณ 
        16.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจองกอ 
        17.กลุ่มเกษตรกรทำไร่บักดอง 
        18.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองแคน 
         
 สาย 5    
นางสุดธิภา  มูลศิริ นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ 045-611869  1.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกระสังข์ จำกัด 
        2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเทา จำกัด 
        3.สหกรณ์บริการชุมชน บ้านเอื้ออาทรศรีสะเกษลำดวน 49 จำกัด 
        4.สหกรณ์การเกษตรศรีรัตนะ จำกัด 
        5.สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษ์ จำกัด 
        6.สหกรณ์การเกษตร นพค.กรป.กลาง ศรีสะเกษ จำกัด 
        7.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไพรบึง จำกัด 
        8.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเสื่องข้าว จำกัด 
        9.สหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด 
        10.สหกรณ์การเกษตรวังหิน จำกัด 
        11.สหกรณ์กองทุนสวนยางไพรพัฒนา จำกัด 
        12.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สระกำแพงใหญ่ 
        13.กลุ่มเกษตรกรทำนาแต้ 
        14.กลุ่มเกษตรกรทำนาตาเกษ 
        15.กลุ่มเกษตรกรทำนาหัวช้าง 
        16.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สำโรง 
        17.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองกุ้ง
        18.กลุ่มเกษตรกรทำนากล้วยกว้าง
         
สาย 6    
6 นางจตกมล  ส่องแจ้ง นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการ 045-611869  1.สหกรณ์ชาวตลาดต้นมะเกลือศรีสะเกษ จำกัด 
        2.สหกรณ์เคหสถานขุมทรัพย์ศรีสะเกษ จำกัด 
        3.สหกรณ์เดินรถขุนหาญ จำกัด 
        4.สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ศรีสะเกษ จำกัด 
        5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกันทรารมย์ จำกัด 
        6.สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด 
        7.สหกรณ์การเกษตรห้วยทับทัน จำกัด 
        8.สหกรณ์การเกษตรพยุห์ จำกัด 
        9.สหกรณ์ผู้ใช้นั้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้ง จำกัด 
        10.สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 07 จำกัด 
        11.สหกรณ์บริการเดินรถกันทรารมย์ จำกัด
        12.สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงพยุห์ จำกัด
        13.กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยตามอญ
        14.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางไพรพัฒนาภูสิงห์
        15.กลุ่มเกษตรกรทำนาเป๊าะ
        16.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เป๊าะ
        17.กลุ่มเกษตรกรสวนยางตำบลกันทรอม
        18.กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหนองหว้า
         
สาย 7    
7 นางสาวศศิร์ธา  โยธี   045-611869  1.สหกรณ์ศรีลำดวนมั่นคง จำกัด
        2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองทามน้อย จำกัด
        3.สหกรณ์การเกษตรขุนหาญโพธิ์กระสังข์ จำกัด
        4.สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ศรีสุวรรณ จำกัด
        5.สหกรณ์การเกษตรโนนคูณ จำกัด
        6.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระ จำกัด
        7.สหกรณ์เดินรถกันทรลักษ์ จำกัด
        8.สหกรณ์การเกษตรเขาวิหาร จำกัด
        9.สหกรณ์การเกษตรทรายทองร่วมใจพัฒนา จำกัด
        10.สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงตำบลน้ำคำ จำกัด
        11.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์สังเม็ก
        12.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กระแซง
        13.กลุ่มเกษตรกรผูู้เลี้ยงโคขุนเสาธงชัย
        14.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขนุน
        15.กลุ่มเกษตรกรทำสวนภูเงิน
        16.กลุ่มเกษตรกรสวนยางภูเงิน
        17.กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจานใหญ่
        18.กลุ่มเกษตรกรสวนยางมหาราช