สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ 

orange star animated bullet ทำเนียบกลุ่มอาชีพ (ทั่วประเทศ) PDF Exel

orange star animated bullet จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามสถานะ และ ประเภทผลิตภัณฑ์ (31 ธันวาคม 2559)

orange star animated bullet จำนวนกลุ่มอาชีพ และ จำนวนสมาชิก แยกตามภาค และ จังหว้ด (31 ธันวาคม 2559)

orange star animated bullet จำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ แยกตามภาค และ จังหว้ด (31 ธันวาคม 2559)

orange star animated bullet โครงสร้างระบบบริหารจัดการ (31 ธันวาคม 2559)

orange star animated bullet การผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพ (31 ธันวาคม 2559)

orange star animated bullet การจัดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ (31 ธันวาคม 2559)

orange star animated bullet การพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม ฯ และ การเชื่อมโยงเครือข่าย (31 ธันวาคม 2559)

orange star animated bullet สัดส่วนสมาชิกกลุ่มอาชีพ สมาชิกสหกรณ์ และ สมาชิกกลุ่มที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ต่อ จำนวนประชากรทั้งประเทศ (31 ธันวาคม 2559)