สารสนเทศของกลุ่มอาชีพ

จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก

ปี 2564

ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

ปี 2563

ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

------------------------ 

ทำเนียบกลุ่มอาชีพ

ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ปี พ.ศ. 2564
ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ปี พ.ศ. 2563

------------------------ 

จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน
จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก

จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
กราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์