สารสนเทศของสหกรณ์

จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ


ปี พ.ศ. 2564
จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
กราฟ จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
กราฟ จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์

ปี พ.ศ. 2563
จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
กราฟ จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
กราฟ จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์

------------------------

ทำเนียบสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
ทำเนียบสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563

------------------------


หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ 
จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
กราฟแสดจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภท
- กราฟสหกรณ์ที่ผ่าน     /    - กราฟสหกรณ์ที่ไม่ผ่าน
จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทสหกรณ์

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ 
จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
กราฟแสดจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภท
- กราฟสหกรณ์ที่ผ่าน    /     - กราฟสหกรณ์ที่ไม่ผ่าน
จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทสหกรณ์

------------------------

ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
กราฟ แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์

ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563
จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
กราฟ แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์

------------------------

สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก ปี พ.ศ. 2564
ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
กราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์

สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก ปี พ.ศ. 2563
ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
กราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์

------------------------


อุปกรณ์การตลาด ปี พ.ศ. 2564
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานะการใช้งาน
กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน

อุปกรณ์การตลาด ปี พ.ศ. 2563
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานะการใช้งาน
กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน
ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน

------------------------


ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์
ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด
กราฟ ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด

------------------------

สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
-สหกรณ์ ปี 2563
-สหกรณ์ ปี 2564