สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ

ปี พ.ศ. 2564

จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
กราฟ จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
กราฟ จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

ปี พ.ศ. 2563

จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
กราฟ จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
กราฟ จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

------------------------ 

ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร

ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564
ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2563

------------------------ 

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผานและไม่ผ่านการจจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภท
-กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน    /    -กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่าน
จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภท
-กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน    /    -กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่าน
จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร

------------------------

ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท ปี พ.ศ. 2564
จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท
ข้อมูลกราฟ ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท ปี พ.ศ. 2563
จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท
ข้อมูลกราฟ ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

------------------------

 

กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ
-กลุ่มเกษตรกร ปี 2564
-กลุ่มเกษตรกร ปี 2563