สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ

มีสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ดังนี้
1. สหกรณ์การเกษตรภูสิงห์ จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 06 จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 07 จำกัด