loading เอกสารดาวน์โหลด

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 
   รายละเอียด
1. คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
2. ประมวลคำสั่ง ระเบียบ และข้อกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
3. คู่มือการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
4. คู่มือจดทะเบียนสหกรณ์ (ควบสหกรณ์ แยกสหกรณ์ เปลี่ยนฐานะกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์) สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
5. คู่มือการจัดทำระเบียบสหกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
6. คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
7. คำแนะนำการเลิกสหกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
8. คู่มือการชำระบัญชี สำหรับผู้ชำระบัญชี
9. คู่มือการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์
10. ซักซ้อมแนวทางการจัดการข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
11. คู่มือการเข้าประชุมออนไลน ผ่าน appplicayion ZOOM
12. คู่มือการใช้งานอินทราเน็ตกรมส่งเสริมสหกรณ์
13. คู่มือการใช้งานระบบงานบริหารและจัดการโครงการ
14. คู่มือปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล
15. แนวทางการปฏิบัติงาน โครงการพระราชดำริ