>> คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม : สหกรณ์ในประเทศไทย มีทั้งหมด กี่ประเภท

คำตอบ : ประเภทสหกรณ์ในประเทศไทย ตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 แบ่งออกเป็น 7 ประเภท  ดังนี้
(1) สหกรณ์การเกษตร
(2) สหกรณ์ประมง
(3) สหกรณ์นิคม
(4) สหกรณ์ร้านค้า
(5) สหกรณ์บริการ
(6) สหกรณ์ออมทรัพย์
(7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(8) สหกรณ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

คำถาม : การจดทะเบียนสหกรณ์ สามารถไปจดทะเบียนสหกรณ์ที่ใดบ้าง และ ใช้เวลานานเท่าใด

คำตอบ : การจดทะเบียนสหกรณ์สามารถไปจดได้ที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,2 และ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด
โดยใช้เวลาในการจดทะเบียนสหกรณ์จนเสร็จสมบูรณ์ 15 วันทำการ

คำถาม : การจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร สามารถไปจดทะเบียนกลุ่มเกษตรที่ใดบ้าง และ ใช้เวลานานเท่าใด

คำตอบ : การจดทะเบียนสหกรณ์สามารถไปจดได้ที่ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,2 และ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด
โดยใช้เวลาในการจดทะเบียนสหกรณ์จนเสร็จสมบูรณ์ 12 วันทำการ