12ข่าว/ประกาศ

bullet green star animated การรับสมัครและประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี2564  1465442875 new 1
bullet green star animated
ประกาศรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร 1465442875 new 1
bullet green star animatedประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 1465442875 new 1
bullet green star animatedประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2563 1465442875 new 1

bullet green star animatedประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จำหน่ายต้นไม้ (ไม้พะยูง จำนวน 3 ต้น) ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ โดยการนำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม "วิธีเฉพาะเจาะจง" 1465442875 new 1
bullet green star animated
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีขายทอดตลาด
bullet green star animated
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จำหน่ายต้นไม้ (ไม้พะยูง จำนวน 3 ต้น) ที่ได้มาจากที่ราชพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด

bullet green star animatedโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ปี 2563 แบบประเมินความพร้อมในการประกอบอาชีพเกษตร (รายคน) จังหวัดศรีสะเกษ 
      =>  รายชื่อเข้าทำการเกษตรในที่ดินศรีสะเกษ  unnamed pdf1 download excel

bullet green star animatedคำสั่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ที่ 4/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

bullet green star animatedประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

bullet green star animated 1. ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
      2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 17 เครื่อง 
      3. ข้อมูลราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 17 เครื่อง 

bullet green star animated
 การขยายผลโครงการวิจัย ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. จำนวน 29 โครงการ 

bullet green star animated ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด (สนใจขอรายละเอียดได้ตั้งแต่ 25 พ.ย. 62 จนถึงวันที่ขายทอดตลาด 12 ธ.ค. 62 ในวันและเวลาราชการ) 
bullet green star animatedโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

bullet green star animated แบบเก็บข้อมูลรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
bullet green star animated
 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2147/252 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง แผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
bullet green star animated ผลการจัดระดับชั้นสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
bullet green star animated ขอเชิญร่วมตั้งปณิธานทำความดี   
bullet green star animated ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด (สนใจขอรายละเอียดได้ตั้งแต่ 15 ส.ค. 62 จนถึงวันที่ขายทอดตลาด)

bullet green star animated ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพชำรุด จำนวน 63 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด (สนใจขอรายละเอียดได้ตั้งแต่ 15 ส.ค. 62 จนถึงวันที่ขายทอดตลาด)

bullet green star animated แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

bullet green star animated แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

 

news1

 

reward 1         

ปี 2562

 reward 62

silk62


S 8945785

 SO 4 boy 0092right banner 01 calendar

 

 

 

 King and cousin Name    

 

  2019 02 05 9 37 40 Thai Head Law 2560     Agri Law     CPD Service      

 

2019 08 20 14 52 21   ethics    Thai Coop Target 

 

 

2019 02 05 9 37 40

 

 

 

  Office Map

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ 18 หมู่ที่ 6 ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4561 2746 และ 0 4561 3836 โทรสาร 0 4561 4046 IP Phone *314
Email: cpd_sisaket@cpd.go.th

 

bullet green star animated Browser Support bullet green star animated