banner news

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 คู่มือการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ทุกประเภท คลิกเพื่อดูรายละเอียด  new2

11 โครงการพิเศษส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565เพิ่มเติม new2

       1.หนังสือสำรวจความต้องการใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์นอกภาค โครงการพิเศษส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565เพิ่มเติม 
       2.แนวทางปฏิบัติโครงการพิเศษส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565เพิ่มเติม
       3.แบบสำรวจสหกรณ์ที่มีความประสงค์ของสนับสนุนเงินกู้ กพส.นอกภาค

11 โครงการพิเศษเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2565 สหกรณ์ที่ประสงค์ขอกู้ยื่นแบบสำรวจภายใน 19 พ.ย.64  new2
       1.โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพในยุค New Normal ปี 2565
       2.โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาหนี้และฟื้นฟูอาชีพสมาชิกสหกรณ์ ปีที่ 2
       3.โครงการจัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ำของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2565
       4.แบบสำรวจสหกรณ์ที่มีความประสงค์ของสนับสนุนเงินกู้ กพส.

11 Infographic : ขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
       วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท  วงเงินเกิน 5 ล้านบาท  
11 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชีฯ"สำหรับกรรมการสหกรณ์
       (หลักสูตรกลางของ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ) สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
       ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รายละเอียด1 สหกรณ์ขนาดเล็ก สหกรณ์ขนาดใหญ่  

11 กฎกระทรวงกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

11 ข้อกำหนด มาตรา 9  การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

11 สหกรณ์ขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11 โครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสงขลา
       เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ 2564
       คลิกเพื่อดูรายละเอียด 1  2  3  4  5  6   

11  ตารางการคำนวณปุ๋ย ด้วย Excel สำหรับ kit V-1 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (พลิกชีวิตคนเมืองสู่อาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด) คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  การสมัครเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ กอช. คลิกเพื่อดูรายละเอียด

11  การสมัครเป็นหน่วยรับสมัครสมาชิกและส่งเงินสะสม กอช. คลิกเพื่อดูรายละเอียด

11  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ 

11  แบบรายงานความต้องการใช้ปุ๋ย คลิกเพื่อดูรายละเอียด

11  แบบสำรวจข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์ที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์) คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  ประชาสัมพันธ์ วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  วงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

 

 

banner pic

motto