โลโกขาว

 ข่าวประชาสัมพันธ์

11 โครงการปกติและโครงการพิเศษกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2566 สหกรณ์ที่ประสงค์ขอกู้ยื่นแบบสำรวจภายใน 22 ก.ค.2565
       1. โครงการพิเศษ ปี 2566
       2. แบบสำรวจโครงการปกติปี 2566
       3. แบบสำรวจโครงการพิเศษปี 2566
  new2

11 คู่มือการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ทุกประเภท คลิกเพื่อดูรายละเอียด  new2

11 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชีฯ"สำหรับกรรมการสหกรณ์
       (หลักสูตรกลางของ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ) สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
       ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รายละเอียด1 สหกรณ์ขนาดเล็ก สหกรณ์ขนาดใหญ่  

11 กฎกระทรวงกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

11 ข้อกำหนด มาตรา 9  การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

11 สหกรณ์ขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (พลิกชีวิตคนเมืองสู่อาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด) คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ 

11  แบบสำรวจข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  ประชาสัมพันธ์ วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

 

งดให_งดรบ_ของขวญของกำนล_ทกชนดจากการปฏบตหนาท_เปลยนของขวญเปนคำอวยพร.png

ธัญวลัย | นิยาย นวนิยาย นิยายออนไลน์ เขียนนิยายออนไลน์

คลิป VTR ปกวทอาร

 

VTR การขบเคลอนงานยทธศาสตร เกษตรปลอดภย    โครงการสงเสรมการดำเนนธรกจรานคา ในรปแบบซเปอรมารเกตส

 VTR การขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ เกษตรปลอดภัย          VTR โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์

 

banner pic

motto