โลโกขาว

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ของสมาชิก ปี พ.ศ.2566 รายละเอียด new2

        1.หนังสือแจ้ง

        2.แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อ

        3.โครงการสนับสนุนเลี้ยงสัตว์ปี 2566

11 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา เรื่อง ซักซ้อมการจัดทำทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ รายละเอียด new2

11 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมส่งเสริมสกรณ์ พ.ศ.2566 รายละเอียด

11 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา พ.ศ.2566 รายละเอียด

11 โครงการปกติและโครงการพิเศษกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2566 สหกรณ์ที่ประสงค์ขอกู้ยื่นแบบสำรวจภายใน 22 ก.ค.2565
       1. โครงการพิเศษ ปี 2566
       2. แบบสำรวจโครงการปกติปี 2566
       3. แบบสำรวจโครงการพิเศษปี 2566
  

11 คู่มือการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์สำหรับสหกรณ์ทุกประเภท คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

11 ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชีฯ"สำหรับกรรมการสหกรณ์
       (หลักสูตรกลางของ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ) สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
       ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รายละเอียด1 สหกรณ์ขนาดเล็ก สหกรณ์ขนาดใหญ่  

11 กฎกระทรวงกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

11 ข้อกำหนด มาตรา 9  การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

11 สหกรณ์ขนาดใหญ่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (พลิกชีวิตคนเมืองสู่อาชีพเกษตรกรรมในบ้านเกิด) คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

11  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ฉบับภาษาไทย ฉบับภาษาอังกฤษ 

 

งดให_งดรบ_ของขวญของกำนล_ทกชนดจากการปฏบตหนาท_เปลยนของขวญเปนคำอวยพร.png

ธัญวลัย | นิยาย นวนิยาย นิยายออนไลน์ เขียนนิยายออนไลน์

คลิป VTR ปกวทอาร

 

Capture114.JPG           VTR การขบเคลอนงานยทธศาสตร เกษตรปลอดภย 

      แผนขับเคลื่อนการสหกรณ์ ระยะ 5 ปี                 VTR การขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ เกษตรปลอดภัย

 โครงการสงเสรมการดำเนนธรกจรานคา ในรปแบบซเปอรมารเกตส

VTR โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์

 

banner pic

motto