การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM)

     การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM)  คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก  ข้อมูล --> สารสนเทศ --> ความรู้ --> ความชำนาญ

     ประเภทของความรู้  ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
     - ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตำรา ส่วนความรู้แฝงเร้นคือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้  
     - ความรู้แฝงเร้น (Tacit Knowledge) ความรู้ที่สำคัญส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนทำงาน และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง จึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน

     กรอบแนวคิดการจัดการความรู้
     ตัวแบบทูน่า  (Tuna Model) เป็นกรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ โดยให้การจัดการความรู้เปรียบเสมือนปลา ซึ่งประกอบด้วย
     1. ส่วนหัวและตา (Knowledge Vision - KV) มองว่ากำลังจะไปทางไหน  ซึ่งต้องตอบให้ได้ว่า “ทำ KM ไปเพื่ออะไร
     2. ส่วนกลางลำตัว  (Knowledge Sharing - KS) ส่วนที่เป็นหัวใจให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันและกัน
     3. ส่วนหาง (Knowledge Assets – KA) คือ สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ “ สะบัดหาง” สร้างพลังจากชุมชนแนวปฏิบัติสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ในประเทศไทย ได้พัฒนาตัวแบบทูน่าเป็น ตัวแบบปลาตะเพียน โดยมองว่าองค์การมีหน่วยงานย่อย ซึ่งมีความแตกต่างกัน รูปแบบความรู้แต่ละหน่วยจึงต้องปรับให้เหมาะสมกับบริษัทของตน แต่ทั้งฝูงปลาจะหันหน้าไปทิศทางเดียวกัน

     การถ่ายทอดความรู้
     การถ่ายทอดความรู้ อันเป็นส่วนประกอบของการจัดการองค์ความรู้ ถูกประพฤติปฏิบัติกันมานานแล้ว ตัวอย่างรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ เช่น การอภิปรายของเพื่อนร่วมงานในระหว่างการปฏิบัติงาน การอบรมพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ  ห้องสมุดขององค์กร  โปรแกรมการฝึกสอนทางอาชีพและการเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งรูปแบบการถ่ายทอดความรู้มีการพัฒนารูปแบบโดยอาศัยเทศโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่กระจายอย่างกว้างขวางในศัตวรรษที่ 20 ก่อให้เกิดเทคโนโลยีฐานความรู้  ระบบผู้เชี่ยวชาญและคลังความรู้ ซึ่งทำให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ง่ายมากขึ้น

ข้อมูลการปฎิบัติงานประจำปี  ๒๕๖๓ 

  24  การจัดการความรู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
           22  เรื่อง กฏหมายสหกรณ์
           22  เรื่อง การถ่ายทอดความรู้การสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
           22  เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ Google Forms และการสร้าง Google Drive

ข้อมูลการปฎิบัติงานประจำปี  ๒๕๖๒ 

  24  การจัดการความรู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
           22  เรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมยางพาราเพื่อพัฒนาสหกรณ์กองทุนสวนยาง
           22  เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ดีเด่น
           22  เรื่อง หาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งฯ DRC

 

 ข้อมูลการปฎิบัติงานประจำปี  ๒๕๖๐           

    24  การจัดการความรู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
           22  เรื่อง โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
                 ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ จังหวัดสงขลา

 

     ข้อมูลการปฎิบัติงานประจำปี  ๒๕๕๙           

    24  การจัดการความรู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
           22  เรื่อง แนวทางการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
           22  เรื่อง การกำหนดวงเงินกู้ยืม
           22  เรื่อง การตรวจการสหกรณ์

                             

    ข้อมูลการปฎิบัติงานประจำปี  ๒๕๕๘           

     24 องค์ความรู้จากผู้ทรงความรู้ตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด      
           22  องค์ความรู้จากผู้ทรงความรู้ "ระบบการส่งเสริมสหกรณ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กรสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
                (สร้างคน สร้างทุน สร้างธุรกิจ สร้างสวัสดิการ สร้างพันธมิตรกับสังคม)"

     24 การจัดการความรู้ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
           22  เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง
           22  เรื่อง  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางานสหกรณ์
lineunder